ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ แก้ไขพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากกำไรที่ได้จากการถือครอง และซื้อขายเงินดิจิทัลในอัตราร้อยละ 15

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่19) โดยในรายละเอียดอันสำคัญก็คือ การให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากการถือครองโทเคนจดิจิทัล และในผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนเงินดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะราคาซึ่งตีเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินที่ได้

ทั้งนี้ได้ระบุเหตุผล ในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล หรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งเงินได้จากกรณีดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี แต่โดยที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นการเฉพาะเป็นเหตุให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้

 

Reference : www.posttoday.com